Informace o zpracovávaných osobních údajích aneb jaké osobní údaje zpracováváme

Škola jako správce osobních údajů provádí zpracování, shromažďování, uchovávání, zveřejňování a likvidaci těchto osobních údajů:

  1. Osobní údaje žáků školy včetně údajů o jejich zákonných zástupcích,
  2. Osobní údaje zaměstnanců školy.

Účelem zpracování

  1. Vedení evidence dětí, žáků, studentů (školní matriky), jak ji definuje § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů,
  2. údaje vedené v knize úrazů dle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů,
  3. personální a mzdová dokumentace zaměstnanců školy,
  4. prezentace školy, jako jsou webové a facebookové stránky školy, kronika, propagace školy, informování o aktivitách školy.

ZÁZNAM O ČINNOSTECH - VZDĚLÁVÁNÍ

   BOZP

 ZÁZNAM O ČINNOSTECH - ZAMĚSTNANCI