Klavírní oddělení

V roce 2022/2023 v tomto oddělení vyučují:

 • Michal PETIRA vedoucí (oddělení, taneční korepetice)
 • Vendula Bachtíková. DiS.
 • Věra Čejková, DiS.
 • MgA. Eliška Jenčovská
 • Ing. Katarína Kalvodová
 • Mgr. Pavel Krčmárik
 • Bc. Eliška Kudelásková
 • Markéta Mašková, DiS.
 • Petra Matoušková, DiS.
 • BcA. Zuzana Pelcová
 • Magda Velešovská

Počtem žáků je toto oddělení v hudebním oboru naší školy největší. O hru na klavír je neustále velký zájem, a tak mají učitelé tohoto oddělení stále plné ruce práce. Nejde však jen o výuku, klavírní doprovody ale i hra v různých seskupeních patří k nedílné součásti nejen jejich pedagogické, ale i umělecké činnosti.

Co vše nabízí studium na naší škole? V první řadě odbornou péči profesionálů – absolventů konzervatoří a dalších uměleckých škol. Je libo Mozarta či Beethovena… nebo radši Chopina… proč ne - to už ale musí být prsty hbité a hudební představa rozvinutá. Okouzlil vás malebný zvuk cembala… ale ovšem! Vždyť prostředí zámku přímo vybízí, abychom k tomuto vznešenému nástroji usedli! Ovšem, jestli rádi jazz, či lahodnou melodii Titaniku, stačí jen říct… a chtít!!!

K výuce na uměleckých školách jsou ministerstvem školství vypracované osnovy, které nás vedou osvědčenými cestami. 

Sedmiletému studiu I.stupně základního studia předchází přípravná hudební výchova, kterou navštěvují děti v šesti letech. Často jejich rodiče přicházejí do naší školy s jasnou představou, o jaký nástroj má jejich dítě zájem. Někdy se stává, že po pečlivém pozorování v průběhu studia učitel nabídne vhodnější volbu… ovšem věřte, že tak činí v nejlepším zájmu dítěte.

Podmínky k přijetí:

Hudební sluch, rytmické cítění, zájem o hudbu a možnost cvičení na vlastní nástroj.

Organizace výuky:

Přípravná hudební výchova (PHV) je 2 - letá pro žáky 1. a 2. třídy ZŠ. Po absolvování přípravného studia a úspěšného vykonání postupové zkoušky může žák navštěvovat první stupeň základního studia.

I. stupeň základního studia hry na klavír je 7 - letý a je zakončený absolutoriem.

II. stupeň základního studia je 4 - letý, opět zakončený absolutoriem.

Pokud nastoupí ke studiu starší žáci, jsou podle schopností zařazeni do odpovídajícího ročníku.

Nedílnou součástí studia hry na klavír je studium hudební kultury nebo hudební nauky.

Díky teoretickým znalostem je klavírista schopen pochopit hudební zákonitosti a následně je využít ke kvalitní hře a po ukončení studia k samostatnému zvládání hudebních kompozic či vlastní improvizace.

Kolektivní hudební nauka se vyučuje v PHV a v I.stupni studia do 5.ročníku.

Ve II.stupni studia mají studenti možnost výběru dle svého zaměření:

a)  při studiu hry na klavír pokračovat v kolektivním studiu hudební nauky v hodinách Nauky o hudbě, která je spojena s výukou improvizace

b)  při studiu hry na klavír navštěvovat hodiny komorní hry nebo hry v souboru  

Cíle výuky hry na klavír:

Pod odborným vedením vypěstovat u žáků správné klavírní návyky a dovednosti a vést je k praktickému uplatnění studiem rozvinutých schopností.

Pedagogickým i osobním příkladem vést žáky a studenty k hluboce pozitivnímu vztahu k hudbě a ke schopnosti vytvoření si odborně poučeného názoru na slyšenou hudbu.

Nadprůměrně nadaní a pilní studenti mají možnost připravit se k talentovým zkouškám na konzervatoř či vysokou školu uměleckého či hudebně-pedagogického zaměření.

Prostředky využité k naplnění cílů výuky:

Výuka dle platných učebních plánů s možností respektování osobního zaměření žáka (žánrová zaměření), 4.ruční hra, komorní hra, výuka hry klavírních doprovodů, hra podle akordových značek (nelze samostatně), hra na cemballo.

Využití motivačních nástrojů - veřejné akce (koncerty, třídní přehrávky, kulturní akce školy a města, soutěže, hra v komorním uskupení, klavírní korepetice,  vícedenní soustředění souborů.

Každé tři roky vyhlašuje ministerstvo školství soutěž ve hře na klavír – je to soutěž náročná a tím pádem i  prestižní a máme radost z každého žáka, který dobře uspěje. Každý žák má možnost si porovnat síly mezi svými vrstevníky a to ve škole, v okrese, v kraji a pokud má hodně štěstí, tak i v celonárodním měřítku.

Jistě vás zajímá, na jaké nástroje naši žáci hrají. I když v téměř každé klavírní třídě je k dispozici klavírní křídlo, našim cílem je, aby bylo kvalitní… což u starých nástrojů je velmi těžké říct. Proto jsme rádi, že se můžeme pochlubit novým křídlem Petrof, které je využíváno nejen k výuce, ale slouží také – co by nejlepší nástroj na škole – k různým besídkám, třídním přehrávkám a zkouškám.

A tak – touží vaše dítě hrát na klavír? Proč ne… je libo Mozarta či Beethovena…? Tak, prosím, račte dál.... Jste tu vítáni!