Bc. Jaroslava KOMÁRKOVÁ

Město Jičín

Žižkovo náměstí 18, Jičín

________________________________________________________________________

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odbor 25,

Paní Mgr. Dagmar Němečková

Karmelitská 8

110 00   Praha 1

 

Nominace na Medaili MŠMT

 

Vážená paní magistro.

               Rada města Jičína podává tímto nominaci na Medaili MŠMT pro ředitelku Základní umělecké školy v Jičíně paní Bc. Jaroslavu Komárkovou.

Vede nás k tomu dlouhodobá vynikající pedagogická a manažerská činnost, ale také velmi bohatá a vynikající činnost mimoškolská, kterou paní ředitelka se svými učiteli a žáky významně oživuje kulturní a společenský život města Jičína.

Oceňovaná:

Bc. Jaroslava Komárková

Adresa školy: Valdštejnovo náměstí 1, 506 01  Jičín.

Narozena 7. 5. 1963

Bytem Přátelství 519, 506 01 Jičín

Pracoviště Základní umělecká škola J. B. Foerstera, Jičín, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín, IČO 674406909

Funkce: ředitelka

Zdůvodnění:

               Bc. Jaroslava Komárková nastoupila na ZUŠ v Jičíně v roce 1987 jako učitelka a od 15. 11. 1993 působí ve funkci ředitelky této instituce. V době jejího nástupu bylo řádně zaregistrováno 484 žáků, za 23 let její činnosti se navýšil počet na dnešních 790.

Vysoký nárůst žáků svědčí o kvalitě výuky, který zabezpečuje vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor pod jejím vedením. Paní Komárková preferuje jejich vzdělávání jako jeden z nejnutnějších předpokladů pro všestranný rozvoj svých žáků. 

Ředitelka školy má zásadní vliv na uplatnění žáků v mnoha aktivitách, které plně nevyplývají z náplně výuky, které ji však mimořádně dobrým způsobem zhodnocují. Preferuje hru v komorních i orchestrálních soborech, uplatnění žáků v lidovém tanci i muzice, společné projekty žáků, které vyústily i v autorský muzikál o jičínské historické postavě Elišce Kateřině Smiřické. Preferuje týmovou spolupráci pedagogů i žáků.

Jaroslava Komárková vystudovala hru na lesní roh na konzervatoři v Praze. Tento nástroj vyučuje dodnes.

Je vynikající ředitelkou i pedagožkou. Ve funkci ředitelky dokáže strhnout k aktivitě, která nese v konečném důsledku naprosto mimořádné výsledky celé školy. Jako pedagožka připravila několik žáků ke studiu na konzervatoři, z nichž někteří hrají v orchestrech, někteří působí jako pedagogové. Její žáci se umisťují na prvních místech v soutěžích vyhlašovaných MŠMT.

Ve svém jednání je velmi otevřená, ale zrovna tak přátelská i kritická. To vše ve správné míře, aby udržela kolektiv v co nejvyšší míře entuziasmu a naladění se ne jen na povinnou školní práci, ale na práci, která je daleko za hranicí povinností učitelů i žáků. Svou energii, nadšení, vůli, velkorysost a smysl pro kolektivní práci žáků využívá k realizaci velkolepých aktivit, do kterých zapojuje určitým způsobem vždy všechny žáky a učitele. K největším realizovaným projektům školy, které jsou přímo v plné režii paní ředitelky, patří nastudování výjimečného díla – muzikálu Eliška Kateřina Smiřická, kde plnohodnotně uplatnila na 175 svých žáků a učitelů. Sama založila a k hudebnímu přednesu připravila 54členný filharmonický orchestr, který dle slov mnoha hudebních odborníků dosáhl výjimečné kvality. Tento orchestr také diriguje. Celé muzikálové dílo bylo výjimečným kompaktním celkem, které vysoce cenili mj. ředitelé profesionálních divadel, profesionální umělci, novináři a především veřejnost, která tento muzikál navštívila 16x při plném obsazení 500 divadelních míst.

Ředitelka byla tvůrčí, organizátorskou a duchovní silou, která vedla celý kolektiv k mimořádně náročným výkonům.     

ZUŠ Josefa Bohuslava Foerstera v Jičíně pod jejím vedením velmi úzce spolupracuje snad se všemi organizacemi Jičína. Jejich vystoupení vyplňují obrovskou část kulturního a společenského života nejen města Jičína, ale také Královéhradeckého kraje i v zahraničí (Polsko, Slovensko, Rakousko, Německo).

Ve směřování své školy nepreferuje pouze jeden vyhraněný směr vzdělávání. Rovnoměrně a s velmi dobrými výsledky jsou v ZUŠ vedeny obory hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický, každý s několika odděleními.  

Posledním velkým projektem je nastudování adventního koncertu Rybovy Mše vánoční. To vše v provedení symfonického orchestru ve spolupráci s místními sbory, hudebníky, zpěváky. I to je důležitou vlastností Jaroslavy Komárkové – schopnost spojit síly pro naplnění jasně zadaného cíle. 

Ochota, vstřícnost a vlastní iniciativa v organizační práci pro veřejnost paní ředitelky je mimořádná. Tyto její základní vlastnosti se projevují také ve vystupování žáků její školy, které ona i její pedagogové vedou k lásce k umění, ale také ke schopnostem toto umění odpovídající formou předávat - s nasazením, sebedůvěrou, ale také pokorou a vědomím, k čemu má umění sloužit.

Svoji školu zapojuje do mnoha vzdělávacích, výchovných a uměleckých celostátních projektů – ZUŠ byla pilotní školou při připomínkování RVP ZUV, následně ŠVP ZUV, vyhodnocena jako Škola - Příklady dobré praxe, Evaluace školy pod NUOV a některé další.

Paní Bc. Jaroslava Komárková zastávala a dosud zastává kromě své pedagogické a ředitelské funkce mnoho dalších odborných funkcí v rámci celorepublikového vzdělávání, např. v letech 1994 – 2012 byla předsedkyní KUR ZUŠ Královéhradeckého kraje a členkou ÚUR ZUŠ jako předsedkyně sekce dechových nástrojů za Královéhradecký kraj, od roku 2004 je členkou Rady Asociace ZUŠ ČR, spolupracuje jako lektorka s NIDV, INFRA s.r.o. Je také členkou Rady města a zastupitelkou města Jičína, členka komise pro výchovu a vzdělávání. Spolupracuje s Českou školní inspekcí.

Způsob vedení školy paní Bc. Jaroslavou Komárkovou dalekosáhlé přesahuje profesionální povinnost ředitele instituce.

Její tzv. mimoškolní aktivita, která je vidět v Jičíně doslova na každém kroku, je velmi široká. Žáci vč. učitelů a ředitelky vystupují pro seniory, při veřejných akcích všeho druhu, na vernisážích atd. atd., vždy bez nároků na honorář. ZUŠ pod jejím vedením není pouze školskou organizací s cílem naučit, je to organizace, která povznáší duši svých studentů a dává jim do života uvědomění si svých vlastních schopností.

   

Kontakt na navrhovatele:

               Mgr. Jan Hamáček, 1. místostarosta města 

               telefon: 493 545101, mobil: 731 460 870, mobil: 723356904e-mail: hamacek@mujicin.cz

 

 

 

V Jičíně dne 4. 1. 2017                                                                    za město Jičín: JUDr. Jan Malý

                                                                                                                                                     starosta

Fotogalerie: Bc. Jaroslava KOMÁRKOVÁ, 2017