2008-2009

Zápis z výroční schůze Sdružení rodičů a přátel při ZUŠ, 3.11.2009 v Porotním sále

  1. Paní Mgr. Lenka Dědečková přivítala přítomné a seznámila je s programem dnešní schůze
  2. Paní ředitelka Bc. Jaroslava Komárková představila osobně členy pedagogického sboru
  3. Paní Eva Poláková přečetla Zprávu o hospodaření za uplynulé období
  4. Paní ředitelka seznámila všechny s Výroční zprávou školy za rok 2008/2009
  5. Paní zástupkyně školy Katarína Kalvodová hovořila o práci pedagogů na pilotním zpracování Školního vzdělávacího programu základního uměleckého vzdělávání a že škola byla zařazena Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy mezi vybrané pilotní školy.
  6. Paní Mgr. Lenka Dědečková přítomným přednesla návrh výboru SRPŠ při ZUŠ na zvýšení příspěvku od školního roku 2009-2010 na 200,- Kč na žáka a rok. Vyzvala přítomné k diskusi o výši příspěvku a ten byl poté, co k němu nebyly vzneseny námitky jednomyslně schválen.

 

  1. Diskuse:
  • paní ředitelka veřejně poděkovala paní Vlastě Kubrové (Zlatnictví Kleopatra) za finanční dar do fondu SRPŠ pro taneční obor ve výši 10.000,- Kč.
  • paní ředitelka představila členy výboru Sdružení, které bude v následujícím období spolupracovat ve složení:

         Mgr. Lenka Dědečková (předsedkyně sdružení)

         Lenka Ulvrová (hospodářka)

         Ing. Eva Jarolímková

         Bc. Ladislava Mařádková

         Eva Poláková

         Katarína Kalvodová (jako stálý člen za ZUŠ J.B.Foerstera)

 

  1. Závěr – předsedkyně sdružení paní Mgr. Lenka Dědečková přítomným poděkovala za účast, paní ředitelce Komárkové za práci pro školu a ukončila jednání.

 

  Výsledek hospodaření fondu SR při ZUŠ J.B.Foerstera Jičín

 

 

účel

příjem

výdaj

zůstatek ke dni 1.9.2008

12.680,30

 

 

příjmy za rok 2008-2009

51.600,-

 

 

Státní opera Praha

4.520,-

 

 

soustředění Nebákov (TO)

39.960,-

61.935,-

 

občerstvení pro žáky na soustředění Komorního orchestru

 

1.774,-

 

taneční vystoupení pro školy

33.420,-

 

 

autobusy-cestovné žáci

 

19.946,60

 

Koncert „Chobotnice“ v Táboře, cestovné

 

1.290,-

 

soustředění Komorního orchestru

6.000,-

9.540,-

 

soustředění Kytarového orchestru a Kanafasky

9.600,-

15.360,-

 

květinové dary k 20.výročí pobočky ZUŠ v Sobotce

 

470,-

 

zájezd Praha - vstupenky

 

1.000,-

 

vstupné do Galerie (VO)

 

135,-

 

úroky na běžném účtu

14,64

 

 

bankovní poplatky

 

1.574,50,-

 

dary pro absolventy

 

6.960,-

 

startovné na soutěže

 

4.750,-

 

odměna žákům za vystoupení pro KHK – Cantus firmus

4.000,-

 

 

fotografie absolventů a souborů ZUŠ

 

22.395,-

 

za foto souborů

14.230,-

 

 

občerstvení pro žáky při 70.výročí založení školy

 

12.500,-

 

nákup příjmových a doklad.dokladů

 

71,-

celkem

 

176.024,94

159.701,-

zůstatek ke 31.8.2009

16.323,94