Lze uhradit

1. v hotovosti v kanceláři naší školy

2. na účet školy:1161847389/0800 , jako variabilní symbol uveďte datum narození nebo rodné číslo žáka (bez variabilního symbolu není možné platbu identifikovat)

 

Hudební obor

 • 1.400,- Kč (přípravné a základní studium)
 • 1.500,- Kč (muzikálový zpěv a herectví)
 • 750,- Kč (pěvecké sbory)

Výtvarný obor

 • 1.300,- Kč

Taneční obor

 • 1.300,- Kč (základní studium I. a II. stupně a SPD)
 • 1.100,- Kč (přípravné studium)

Literárně dramatický obor

 • 700,- Kč

Úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně

 • za I. pololetí školního roku do 15. července
 • za II. pololetí školního roku do 15. února

Pokud nebude platba za 1. pololetí zaplacena nejpozději do 25. července a za druhé pololetí do 5. března, bude (po dvou upomínkách - první bude zapsána do žákovského sešitu žáka a druhá zaslána poštou na adresu zákonných zástupců či zletilých žáků), bude žák dle vyhlášky č.71/2005 Sb. § 7, odst. 1 písm. d) vyloučen ze školy.

Škola úplatu ani její část z důvodu plánování finančních nákladů žákům nevrací.

 

Je potřeva zdůraznit, že žáci mají v úplatě za vzdělávání zahrnuto:

 • náklady na energie (tepelné i světelné)
 • ladění klavírů
 • opravy hudebních nástrojů
 • půjčování hudebních nástrojů ZDARMA
 • pravidelný školní měsíčník ZUŠ-kovinky
 • nákup notového materiálu, hudebních nástrojů, náhradních strun apod.
 • nákup výtvarných potřeb, spotřeba energie vypalovací keramické pece
 • pořizování nových kostýmů do tanečního, dramatického oboru
 • vybavování tříd (nábytek, elektronika,...)
 • doplňování didaktických pomůcek
Samy děti si hraní drobné opravy vypůjčených hudebních nástrojů - např. struny, výměnu kobylky, vyrovnání plechů na dechových nástrojích apod. a také si hradí plátky, strojky apod.

Úplata za vzdělávání

Výše úplaty se řídí Zákonem č. 561/2004 Sb.(tzv.Školský zákon) a Vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, § 8 a § 10, odst. 1. a  2.

O výši úplaty za vzdělávání v daném školním roce rozhoduje ředitelka školy po finančním rozboru provozních nákladů minulého roku. O změně výše úplaty ředitelka školy informuje Radu Města Jičína.

Úplata v žádném případě není školným = cenou za vyučovací hodinu, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy!

Mzdové náklady jsou plně hrazeny státem.